registratie & erkenning√ geregistreerd
counselor & therapeut

√ vergoeding mogelijk

√ afspraak op korte termijn

Registratie beroepsvereniging & koepel:

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
Als geregistreerd therapeut en counselor sta ik ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. De NFG hanteert een strikte beroepscode en ziet toe op de professionaliteit van haar leden. Zij stelt o.m. jaarlijkse bijscholing, het bijhouden van vakliteratuur en intervisie verplicht.
licentie 008747

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
Ik ben aangesloten bij de stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg . De koepelorganisatie RBCZ certificeert en registreert beroepsbeoefenaren van de complementaire geneeswijzen (artsen en therapeuten op minimaal Hbo-niveau). De RBCZ is daarbij een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten. Als RBCZ-geregistreerde ben ik vrijgesteld van BTW voor individuele behandelingen.
licentie 180220R

Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg
Ik ben ingeschreven in het register van de stichting TCZ. Daarmee ben ik onderhevig aan het tuchtrecht van deze onafhankelijke geschilleninstantie voor complementaire zorg.

Registratie Kamer van Koophandel
KvK nummer: 70540357

Registratie beroepsvereniging & koepel:

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
Als geregistreerd therapeut en counselor sta ik ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. De NFG hanteert een strikte beroepscode en ziet toe op de professionaliteit van haar leden. Zij stelt o.m. jaarlijkse bijscholing, het bijhouden van vakliteratuur en intervisie verplicht.
licentie 008747

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
Ik ben aangesloten bij de stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg . De koepelorganisatie RBCZ certificeert en registreert beroepsbeoefenaren van de complementaire geneeswijzen (artsen en therapeuten op minimaal Hbo-niveau). De RBCZ is daarbij een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten. Als RBCZ-geregistreerde ben ik vrijgesteld van BTW voor individuele behandelingen.
licentie 180220R

Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg
Ik ben ingeschreven in het register van de stichting TCZ. Daarmee ben ik onderhevig aan het tuchtrecht van deze onafhankelijke geschilleninstantie voor complementaire zorg.

Registratie Kamer van Koophandel
KvK nummer: 70540357

kwaliteitswaarborg

Kwaliteitsbewaking
Ik houd mijn niveau op peil met bijscholingen. Ten behoeve van de kwaliteitsbewaking en deskundigheidsbevordering neem ik deel aan intervisiegroepen, en incidenteel ook aan supervisie.

Opleidingsniveau
Ik ben universitair geschoold. Ik ben gedipolomeerd coach en counselor bij de Nederlandse Academie voor Psychotherapie.

Registratie SNRO:
Ik ben SNRO-geaccrediteerd counselor: OP.17.06.30.412216.01.CL0xx

klachtenregeling

Als NFG-registerlid houd ik mij aan de beroepscodes van de beroepsvereniging. Als u niettemin een klacht heeft over mij, en we komen er samen niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtfunctionaris van de NFG; deze zal proberen te bemiddelen in het gesprek. Lost een gesprek het probleem niet afdoende op, dan kunt u terecht bij de geschillencommissie van de stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (de TCZ) van de koepel waarbij de NFG is aangesloten. Het College van Toezicht en het College van Beroep van de stichting TCZ bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg.

wettelijke regelingen

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
In mijn privacy-reglement zijn regels vastgelegd omtrent het vastleggen en bewaren van persoonsgegevens, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ingegaan op 25 mei 2018. Persoonlijke gegevens worden transparant en in overeenstemming met de wet op zorgvuldige wijze verwerkt. Hierbij geldt beroepsgeheim. Niets daarvan wordt, behoudens uitzonderingen voor de wet, zonder uitdrukkelijk overleg en met instemming van de cliënt gedeeld met derden. 
Desgewenst kun je het document met het Privacy-Reglement bij mij opvragen.

Algemene Voorwaarden Beroepspraktijk
Bij de uitoefening van mijn praktijk zijn algemene voorwaarden van toepassing. Daarin zijn voorwaarden vastgelegd waarop behandeling wordt overeengekomen, beëindigd, of gewijzigd, en hoe wordt omgegaan met privacy, betaling en klachten.
Desgewenst kun je het document met de Algemene Voorwaarden bij mij opvragen.